Trini 2
$112.989,80
Tizo de pie
$55.200,00
Tizo negra
$55.200,00
Tuna
$36.800,00
Tuna negra
$36.800,00
Tunito
$16.100,00
Trini
$35.650,00
Nuto negro
$13.800,00
Nutina
$80.500,00
Nuc negro
$13.800,00
Nanu
$24.150,00
Lumuna negra
$17.940,00