Trini 2
$207.901,23
Tizo de pie
$101.568,00
Tizo negra
$101.568,00
Tuna
$67.712,00
Tuna negra
$67.712,00
Tunito
$29.624,00
Trini
$65.596,00
Nuto negro
$25.392,00
Nutina
$148.120,00
Nuc negro
$25.392,00
Nanu
$44.436,00
Lumuna negra
$33.009,60